• مجری مستقیم تورهای گردشگری خارجی و داخلی
    صدوربلیط درکلیه خطوط هوایی خارجی وداخلی
    فروش بلیط ، رزرواسیون هتل بادرجات کیفی متفاوت
  • تور گروهی روسیه ( مسکو - سنت پترز بورگ ) تیر ماه 96
  • تورگردشگری اصفهان ( اسکان - راهنما - ترانسفر )
  • تور گروهی هندوستان آبان 96
  • تجربه برگزاری 64 تور گروهی دوبی ( تفریحی - نمایشگاهی )